Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018r

1. Administratorem Państwa danych jest:

Rhein Folien Polska Sp. z o.o.
UL. KATOWICKA 31, 62-035 KÓRNIK - DZIEĆMIEROWO
tel. 0-61 666 100 5
tel. / fax 0-61 666 100 7
e-mail: biuro@rf.net.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

Rhein Folien Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną sprzedażą.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego , adres poczty mailowej.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez Rhein Folien Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

- uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;

- żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

- żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;

- żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.